Voorwaarden & Tips

Hier alvast enkele basisregels ten behoeve van het varen met een gehuurde boot. Verderop op deze pagina vindt u de algemene huurvoorwaarden.

Goed zeemanschap

Deze nautische ongrijpbare term is vrij belangrijk in de wereld van de boten. Het wetboek vermeld dit zelfs zonder nadere uitleg. Dit is de belangrijkste regel op het water. Het heeft niets te maken met alleen het verkeer op zee. Het gaat er om je gezond verstand te gebruiken tijdens het varen waar dan ook.

Hieronder zullen wij enkele voorbeelden uiteenzetten:

 • Varen op plaatsen waar gezwommen wordt is sterk af te raden. Ondergedoken zwemmers zijn vaak lange tijd niet zichtbaar. Een bootschroef, ook van een elektromotor is levensgevaarlijk.
 • Ga niet zwemmen met een draaiende motor, controleer een elektromotor op een draaiende schroef voor je te water gaat, haal desnoods een accu pool los. Hinder geen overige watergebruikers.
 • U dient alles in uw macht te doen of te laten om een aanvaring of ongeval te voorkomen ook al heeft u voorrang.
 • Vaar niet vlak langs oevers waar gevist wordt.
 • Vaar niet uit bij zeer harde wind of hoge golven met een opblaasbare boot.
 • Houd rekening met sterke stroming op rivieren, de motoren zijn niet sterk genoeg om krachtig stromende rivieren aan te kunnen.
 • Neem nooit voorrang op het water, nog meer dan op de weg, hier krijg je voorrang.
 • Geef voorrang aan alle beroepsvaart, ook in de wachtrij voor de sluis.
 • Geef voorrang aan zeilboten en roeiboten/kano’s.
 • Gouden regel op het water: help uw medemens in nood, bijvoorbeeld bij een defecte motor.
 • Bind de boot goed vast als u aanmeert. Houd er rekening mee dat een boot die op het land getrokken is met alleen de kont in het water af kan drijven door golfslag en wind. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
 • Vaar nooit in het donker zonder verlichting aan boord.
 • Kinderen en mensen die niet kunnen zwemmen moet je voorzien van een goed passend reddingsvest.
 • Laat kinderen onder de 12 jaar niet zonder volwassen begeleiding varen.
 • Zorg voor voldoende brandstof aan boord voor de afvaart.

Bijzondere regels met betrekking tot het buitenland:

LET OP: AAN DEZE TEKSTEN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND!

In sommige landen zijn zwemvesten voor opvarenden altijd verplicht, in sommige gevallen zelfs op roeiboten. Vergewis u van afwijkende regelgeving op het water voordat u vertrekt. Voor zover bij ons bekend:

ITALIE
Italië heeft een verzekeringsplicht voor boten met motoren. U dient de boot WA te verzekeren voor de tijd van uw verblijf bij een verzekeringsagentschap in Nederland en een Italiaans geschreven polis blad aan de lokale politie te overhandigen ter goedkeuring waarna u toestemming krijgt om te mogen varen.

KROATIE
Voor de kustwateren van Kroatië geldt Dat elke boot langer dan 3m ongeacht de soort aandrijving verzekerd dient te zijn.

FRANKRIJK heeft een verbod op het gelijktijdig in de boot hebben van een dieptemeter en een hengel c.q. vislijn. In beslagname van apparatuur en boot kan het gevolg zijn. Sommige stuwmeren hebben een verbod op het gebruik van verbrandingsmotoren voor boten. Hier zijn alleen elektrisch aangedreven motoren en roeiboten zonder motor toegestaan. Zwemvesten zijn in veel Franse wateren verplicht echter controle hierop zijn wij op openbaar water nog niet tegen gekomen, alleen op commerciële karper wateren en wateren waar visserij zeer sterk gereguleerd is (lac Du Der, Madine etc). Zorg voor een zwemvest. (ook los te huur)

Als u als huurder de plaatselijke wetgeving overtreedt zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. U echter wel. Daarom zullen wij u volledig aansprakelijk stellen voor het verlies of inbeslagname van de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde en bijkomende gemiste inkomsten en overige kosten. Na vergoeding mag u zichzelf eigenaar beschouwen van de verloren gegane of inbeslaggenomen goederen.


Algemene Huurvoorwaarden:

Definities
in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De verhuurder: de onderneming genaamd Rubberbootverhuur.nl, die goederen aan derden ter beschikking stelt / verhuurd.
b. De huurder: Hij die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen betaling goederen van de verhuurder in gebruik heeft.
c. De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig in gebruik te geven voor bepaalde tijd.
d. De bestemming: de door verhuurder beoogde bestemming van de verhuur is de recreatievaart, uitoefening van hengelsport, inspectiewerkzaamheden op het water, beeld en geluidsopnamen.
e. Het gehuurde: de goederen die door de verhuurder aan de huurder voor gebruik ter beschikking gesteld zijn.

Voorwaarden

 1. Goederen worden niet verhuurd aan personen onder de 18 jaar.
 2. Door ondertekening van het huurcontract gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden zoals die in dit document zijn opgenomen.
 3. De huurder dient de huurovereenkomst te ondertekenen, een origineel legitimatiebewijs dient ter controle overlegt te worden bij het afhalen van de gehuurde goederen, hiervan wordt een foto (kopie) gemaakt.
 4. De borgsom wordt teruggestort op de bankrekening van de huurder, na verrekening van de verplichtingen van de huurder die uit de huurovereenkomst voortvloeien. Hierbij valt te denken aan extra schoonmaakkosten, vergoeding van schade en/ of verliezen etc. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  Bij boeking via een reisbureau gelden de betalingsvoorwaarden van het betreffende reisbureau.
 5. Annuleren van de reservering kan tot 14 dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst kosteloos. Daarna wordt de huursom volledig in rekening gebracht.
  Bij boeking via een reisbureau gelden de annuleringsvoorwaarden van het betreffende reisbureau.
 6. Het weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot korting of teruggave van de huursom of annulering van de huurovereenkomst.
 7. De verhuurder draagt zorg voor deugdelijk materiaal, Eventuele gebreken dienen direct mondeling gemeld te worden zodat de verhuurder hulp kan aanbieden en oplossingen kan aandragen om uw gehuurde spullen weer gebruiksklaar te krijgen.
 8. De verhuurder zal alles in zijn macht doen om eventuele gebreken, ongeacht wie het gebrek te verwijten valt op te lossen en de huurder weer in de vaart te krijgen. Tenzij dit redelijkerwijs van hem niet kan worden verwacht.
 9. Eventueel gemiste huurdagen en gemaakte kosten in opdracht van de verhuurder worden door de verhuurder volledig in evenredigheid vergoed tot een maximum van het betaalde huurbedrag. Het tijdstip van de melding van een gebrek is leidend voor vergoedingen.
  Gebreken die door de huurder veroorzaakt zijn, zijn uitgesloten van enige vergoeding van de verhuurder. Tevens zijn kosten van huur van goederen van derden ter vervanging van het gehuurde uitgesloten van enige vergoeding van de verhuurder.
 10. Indien de boot/boten niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald of kan worden afgeleverd, heeft Rubberbootverhuur.nl het recht om de boot/ boten aan een andere partij te verhuren. De huurder verliest hiermee het recht op restitutie van de huursom.
 11. De huurder is verplicht de inventaris vermeld op de door de verhuurder ter hand gestelde inventarislijst te controleren op aanwezigheid.
 12. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom op basis van de op dat moment geldende “enkele dag” verhuurprijs per kalender dag en op vergoeding op verdere (gevolg-) schade (bijvoorbeeld omzetverlies en extra gemaakte kosten), tenzij de verlate teruggave aantoonbaar niet aan de huurder kan worden toegerekend.
 13. Aan het eind van de huurperiode dient de huurder het gehuurde in oorspronkelijke staat in te leveren op de afgesproken tijd en plaats.
 14. Gehuurde boten dienen door de huurder naar aller redelijkheid schoon ingeleverd te worden zonder aas restanten en grote of veel vlekken, de eindschoonmaak wordt door de verhuurder verzorgd. Zie ook art. 26.
 15. Indien het gehuurde niet wordt geretourneerd in de staat waarin het verkeerde als toen de huurder het ontving, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het gehuurde in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond dan wel op kosten van de huurder te vervangen.
 16. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de huursom te hoeven overgaan als:
  – De huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt.
  – De huurder zich niet aan de bestemming van de verhuur houdt.
  Dit ter beoordeling van de verhuurder.
 17. Verhuurder behoud zich het recht voor om op elk moment de verhuur te weigeren, beëindigen of het contract nietig te verklaren op basis van: geen Nederlands vast woonadres, geen vaste woon of verblijfplaats, onduidelijkheid over de nationaliteit, identiteit of woonadres, geen (geldig) identiteitsbewijs, twijfel over de echtheid van documenten, twijfel over het doel van de verhuur en onbehoorlijk gedrag van de huurder.
  Dit ter beoordeling van de verhuurder.
 18. De verhuurder is gerechtigd om extra voorwaarden te stellen, als het gehuurde niet volgens de bestemming gebruikt gaat worden.
 19. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet na komt, kan de huurder de huurovereenkomst, zonder tussenkomst van de rechter, als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terug betalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding op eventuele geleden schade, tenzij de tekortkomingen aan de zijde van de verhuurder, laatst genoemde, niet kan worden toegerekend. de schade som kan worden dan verrekend met de eventueel reeds betaalde sommen.
 20. De huurder gebruikt het vaartuig en andere gehuurde goederen als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de gehuurde goederen. De huurder mag het gehuurde niet (in gebruik) afstaan aan derden. Dit zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 21. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het gehuurde. Ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan: gevolgschade.
 22. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder veroorzaakte schade, en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen. Onder schade wordt ook verstaan: gevolg schade voor zover deze niet gedekt zijn door de verzekeringen van de huurder en verhuurder.
 23. De huurders worden geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijk geldende wetgeving.
 24. Als de huurder wetgeving overtreedt, en de gehuurde spullen ten gevolge hiervan in beslag worden genomen, is de huurder volledig aansprakelijk voor het verlies van de gehuurde goederen en zal tegen nieuwwaarde de inbeslaggenomen goederen moeten vergoeden. Tevens kunnen bijkomende kosten zoals gemiste inkomsten worden verhaald op de huurder. Na vergoeding van de volledige kosten mag de huurder zich als eigenaar beschouwen van de inbeslaggenomen goederen.
 25. Het is niet toegestaan uit te varen bij windkracht 6 of meer, met meer personen plaats te nemen dan toegestaan zie hiervoor het typeplaatje van de gehuurde boot, een andere boot te slepen op andere wijze dan met een sleeplijn in de hand en de boot op sleep te nemen zonder noodzaak. Dit zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 26. De schipper die harder vaart dan 13 kilometer per uur en/of vaart met een boot die planeert is door de verhuurder verplicht het dodemanskoord aan de pols of aan de kleding te bevestigen ook als de plaatselijke wetgeving een hogere snelheid voorschrijft.
 27. Dieren in de boot zijn niet toegestaan met uitzondering van vissen ten behoeve van hengelsport.
 28. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld teer, kit, lijm, verf en kleurstoffen en gekleurde vloeistoffen zoals bijvoorbeeld korda goo te gebruiken in en vlakbij de gehuurde boot.
 29. De huurder draagt zelf zorg voor eventueel benodigde assurantie, de verhuurder zal hier desgevraagd zijn medewerking aan verlenen door het verstrekken van gegevens.
  Assurantie is niet door de verhuurder verplicht gesteld maar is wel aanbevolen.
 30. Voor het (laten) verrichten van reparaties en onderhoud is toestemming van de verhuurder nodig. Neem direct contact op met de verhuurder als er defecten zijn van welke aard dan ook.
 31. Elke vorm van SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL van het gehuurde dient direct mondeling telefonisch gemeld te worden bij de verhuurder via gsm telefoon nummer: 0031-630046199.
 32. Voor de verhuur van Voerboten en de verhuur van losse bootonderdelen en toebehoren, Aanhangwagens, Sonar en navigatiesystemen is de verhuurder gerechtigd aangepaste voorwaarden op te stellen en verplicht om deze aan de huurder mede te delen.